มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
4
20 ม.ค. 2565
2 ประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 ม.ค. 2565
3 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
20 ม.ค. 2565
4 ประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 ม.ค. 2565
5 ประกาศมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 ม.ค. 2565
6 ประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 ม.ค. 2565
7 ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือเรียก/รับสินบนของเจ้าหน้าที่ในเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 ม.ค. 2565
8 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 ม.ค. 2565
9 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
22 ก.ย. 2564
10 ผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
21 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2